Veelgestelde vragen

 • Ik heb een dagvaarding of oproeping voor een zitting ontvangen. Wat moet ik doen?

  Het is van belang dat u ons zo spoedig mogelijk een kopie van de dagvaarding of oproeping doet toekomen. Met het parketnummer op die dagvaarding of oproeping kunnen wij voor u het bijbehorende dossier opvragen bij het Openbaar Ministerie. Tevens zullen wij via diezelfde brief het Openbaar Ministerie en de rechtbank of het gerechtshof verwittigen van onze bijstand in uw zaak.

 • Welke stukken heeft u nodig voor het opstarten van de zaak?

  Wij ontvangen graag uw persoons- en NAW-gegevens in verband met een aanvraag om gefinancierde rechtsbijstand ('pro deo') bij de Raad voor Rechtsbijstand. Eventuele financiële stukken, zoals jaaropgaven e.d. kunnen daarbij ook van belang zijn. Deze gegevens hebben wij eveneens nodig om met u te kunnen communiceren over uw zaak. Wij vragen nimmer om een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Wel is het mogelijk dat wij u vragen deze te tonen bij een eerste gesprek op kantoor ter verificatie van uw identiteit.

  Graag vernemen wij ook of u een gemeenschappelijke huishouding voert met een partner en kinderen jonger dan 18 jaren bij u in huis heeft wonen. In dat geval ontvangen wij ook graag het BSN-nummer, de volledige voor- en achternamen, alsook de geboortedatum van die partner. Deze informatie is van belang voor het aanvragen van gefinancierde rechtsbijstand.

 • Kom ik in aanmerking voor een advocaat ‘pro deo’? Wat is gefinancierde rechtsbijstand?

  In principe zullen wij altijd eerst nagaan of u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt. Wij hebben daartoe uw financiële gegevens nodig van 2 jaren geleden, evenals die van een eventuele partner. De door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde peildatum is altijd de inkomens- en vermogenspositie van 2 jaren geleden. Afhankelijk van uw inkomens- en/of vermogenspositie in dat jaar komt u wel of niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Overigens zult u – in het geval een verzoek om gefinancierde rechtsbijstand wordt toegewezen – altijd een door de Raad voor Rechtsbijstand bepaalde eigen bijdrage aan ons kantoor verschuldigd zijn. Hoe hoog die eigen bijdrage is hangt af van de thans door de Raad gehanteerde inkomensgrenzen. In dat kader verwijzen u naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

  Indien u eerst langs gaat bij het Juridisch Loket en dan om doorverwijzing van uw zaak naar ons kantoor vraagt krijgt u automatisch een korting op uw eigen bijdrage.

 • Wat te doen als ik niet in aanmerking kom voor gefinancierde rechtsbijstand?

  Indien uw aanvraag om gefinancierde rechtsbijstand wordt afgewezen op basis van uw financiële gegevens van 2 jaren geleden, maar uw inkomen in het jaar van de aanvraag aanzienlijk is verlaagd kunt u altijd een verzoek om peiljaarverlegging indienen. De Raad voor Rechtsbijstand gaat dan uit van uw huidige financiële inkomens- en vermogenspositie. Wellicht komt u in dat geval wel in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand.

  Indien u zelfs na een verzoek tot peiljaarverlegging niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand zullen wij met u in overleg treden over de wijze van betaling voor de rechtsbijstand.

 • Welke tarieven hanteert u?

  In het geval u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand hanteren wij de volgende opties: een vast uurtarief of een vast bedrag voor de gehele rechtsbijstand in één aanleg met in beide gevallen de mogelijkheid van een redelijke maandelijkse betalingsregeling. Vraagt u hiernaar bij het intakegesprek.

 • Biedt uw kantoor de mogelijkheid van een gratis eerste (half)uur?

  Indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand vallen alle werkzaamheden onder de afgegeven toevoeging. Er worden dan geen extra kosten door ons bij u in rekening gebracht, behoudens eventuele eigen bijdragen, griffierechten of uittreksels.

  In het geval u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand zal over dit punt met u in overleg worden getreden.

 • Hoe is uw kantoor te bereiken buiten kantoortijd?

  Onze kantoortijden zijn maandag t/m vrijdag van 08:30 uur t/m 17:30 uur. Een en ander betekent niet dat er buiten die kantoortijden niet gewerkt wordt aan uw zaak, dan wel dat wij dan niet bereikbaar voor u zijn in geval van spoed.

  In het geval u na kantoortijd een beroep op ons wenst te doen kunt u – afhankelijk van de spoedeisendheid van uw probleem – via ons vaste kantoornummer (078 – 747 01 09) worden doorverbonden naar onze voicemail, dan wel ons mobiele telefoonnummer. Een mail sturen mag natuurlijk ook altijd. Via onze mobiele telefoons staan wij continu in verbinding met onze mailserver.

  Wij staan graag voor u klaar!

 • Wat zijn mijn rechten als ik word aangehouden?

  1. Wij adviseren u zich te beroepen op uw zwijgrecht vanaf het moment dat u wordt aangehouden door de politie. Geef aan bij de politie dat u een voorkeursadvocaat heeft. Geef diens naam en/of (kantoor)telefoonnummer op bij de politie en vraag om deze advocaat van uw aanhouding in kennis te stellen. Werk niet mee aan enig politieverhoor totdat u de advocaat van uw voorkeur heeft gesproken.
  2. Let op dat u ook niet met de politie in discussie gaat over uw aanhouding en de onderliggende verdenking op weg van de plaats van uw aanhouding naar het politiebureau. Al deze informatie kan namelijk in uw strafzaak tegen u gebruikt worden.
 • Wat zijn mijn rechten op het politiebureau?

  1. Recht op gratis rechtsbijstand en (in principe) onbelemmerd contact met uw raadsman.
  2. Recht om te zwijgen. Overleg altijd met uw raadsman: in sommige gevallen is het wijzer om wel te verklaren.
  3. Recht om een naaste, zoals bijv. een familielid, vriend/vriendin, kennis, te informeren over uw aanhouding. Vaak mag u dit niet zelf (telefonisch) doen. U kunt dan ook uw raadsman of een dienstdoende politieambtenaar vragen namens u deze informatie te verstrekken.
  4. Recht om kennis te nemen van de verdenking tegen u, alsook de onderliggende processtukken. Indien tijdens het verhoor door de politie stukken aan u worden voorgehouden, zoals verklaringen van getuigen bijv., dan dient u altijd te verzoeken deze stukken te mogen inzien.
  5. Recht op verhoorbijstand. U mag uw advocaat bij alle verhoren aanwezig laten zijn. Bij minderjarigen is de bijstand van een advocaat bij het verhoor zelfs verplicht. Bij minderjarigen kan aanvullend - als 'sociale bijstand' - naast een advocaat ook een vertrouwenspersoon, zoals een familielid of kennis, aanwezig zijn bij het verhoor.
  6. Recht op bijstand van een tolk tijdens het verhoor, alsook recht op vertaling van bepaalde processtukken, wanneer u de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig bent.
  7. Recht op consulaire bijstand indien u geen inwoner bent van het Koninkrijk der Nederlanden.
  8. Recht op consultatie van een arts, alsook recht om uw medicijnen te gebruiken tijdens uw verblijf op het politiebureau. Geef bij uw aanhouding aan welke stoornissen of aandoeningen u heeft en welke medicijnen u daarvoor gebruikt.
  9. Recht op tweemaal daags luchten. Roken is mogelijk in overleg. U kunt vaak ook gebruikmaken van literatuur (boeken en/of tijdschriften) of een radio.
  10. Vraag om een arrestantenregeling van het politiecellencomplex waar u verblijft. Daar staat gedetailleerd in beschreven welke rechten en plichten u heeft op het betreffende politiebureau.
  11. Indien u klachten heeft over uw verblijf op het politiebureau, dan kunt u daarover klagen bij de korpsbeheerder van de regio van het politiecellencomplex waar u verblijft. Dien uw klacht zo spoedig mogelijk in, liefst schriftelijk. Vraag voor indiening van uw klacht om de klachtenregeling van het regiokorps waar u verblijft. Zorg ervoor dat u een kopie van uw klacht in uw bezit houdt.