Privacy

Overwegingen

Het belang van u als cliënt voorop stellen, reële verwachtingen scheppen en hoogwaardige juridische dienstverlening bieden. Met u meedenken, u adviseren, in rechte bijstaan, alsook gevraagd of ongevraagd van informatie voorzien. Dat is waar u ons van kent. Dat is waarom u met ons zaken doet. Onder het zo goed mogelijk behartigen van uw zaken verstaan wij net zo goed het beschermen van uw persoonsgegevens. Wij kunnen en willen ook niet anders nu de Advocatenwet en de Gedragsregels Advocatuur vertrouwelijkheid en geheimhouding voorschrijven.

Met deze privacyverklaring informeren wij u over de soort persoonsgegevens die wij van u verwerken, alsook de doeleinden en rechtsgronden daarvoor. Daarnaast vinden wij het erg belangrijk u te informeren over uw rechten op inzage, verbetering, verwijdering, de overdraagbaarheid en de mogelijkheid van bezwaar.

Wij hebben getracht deze privacyverklaring zo helder, beknopt, accuraat en volledig mogelijk te formuleren. Evenwel kunnen ook na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen bestaan over de bescherming van uw persoonsgegevens door ons kantoor. In dat geval kunt u altijd contact opnemen met de verantwoordelijke voor de bescherming van de persoonsgegevens binnen kantoor, mr. R.L.I. (Richard) Jansen.

Wie zijn wij?

Briggeman en Jansen Advocaten is een besloten vennootschap met KvK-nummer 59324147. Het kantoor is gevestigd aan het Grotekerksplein 4 te (3311 CC) Dordrecht. Het postbusnummer van kantoor is 880, 3300 AW te Dordrecht.

Briggeman en Jansen Advocaten B.V. betreft een advocatenkantoor dat juridische diensten verleent op de rechtsgebieden arbeidsrecht, huurrecht, strafrecht, slachtofferbijstand en de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken:

  • persoonsgegevens, te weten cliëntgegevens als namen, geboortedata, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers, maar ook financiële en/of economische gegevens;
  • bijzondere persoonsgegevens, te weten informatie over de gezondheid van cliënten, doch uitsluitend voorzover het rechtsbijstand betreft op het gebied van de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen, het arbeidsrecht of strafrecht;
  • strafrechtelijke persoonsgegevens, doch uitsluitend voorzover het rechtsbijstand betreft op het gebied van strafrecht.

Deze persoonsgegevens verkrijgen wij in eerste instantie van u als cliënt. Gegevens als namen, geboortedata, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers gebruiken wij om u (on)gevraagd te kunnen informeren over het rechtsgeschil waarvoor u onze diensten heeft ingeroepen. Financiële en/of economische gegevens zijn benodigd om bijv. te onderzoeken of er een beroep kan worden gedaan op gefinancierde rechtsbijstand. Bijzondere persoonsgegevens en strafrechtelijke persoonsgegevens verkrijgen wij zodra gerechtelijke instanties u aan ons hebben toegevoegd ter verlening van rechtsbijstand, dan wel na uitdrukkelijke opdrachtverstrekking door u als cliënt.  

Voorzover wij ter ondersteuning van onze dienstverlening gebruikmaken van derde partijen in de rol van verwerker hebben wij met deze partijen verwerkersovereenkomsten gesloten, waarin o.a. de door de verwerkers te nemen beveiligingsmaatregelen met betrekking tot persoonsgegevens zijn opgenomen.

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens omdat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst met u als cliënt of ter nakoming van een wettelijke verplichting. Bijzondere persoonsgegevens en strafrechtelijke persoonsgegevens verwerken wij daarnaast in verband met de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en/of rechtsbevoegdheden. De verwerking van deze bijzondere en/of strafrechtelijke persoonsgegevens is gebaseerd op wettelijke bepalingen, zoals bijv. het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen.

Wat doen wij met deze persoonsgegevens?

Wij hebben deze persoonsgegevens, inclusief bijzondere persoonsgegevens en/of strafrechtelijke persoonsgegevens, nodig om u van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te kunnen voorzien, alsook heldere afspraken te maken over de financiering van de dienstverlening. Strafrechtelijke dossiers, reclasserings- en/of gedragskundige rapportages, maar ook geneeskundige verklaringen in het kader van de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen dienen te worden opgevraagd en bestudeerd om uw belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen. Datzelfde geldt vanzelfsprekend voor financiële en/of economische gegevens die bijv. kunnen worden gebruikt voor een aanvraag om gefinancierde rechtsbijstand. Dergelijke persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij een juiste uitvoering van de aan ons opgedragen taak dit rechtvaardigt, u als cliënt daartegen geen bezwaar heeft én voorzover dit in overeenstemming is met de goede beroepsuitoefening. Bovendien worden enkel de strikt voor de dienstverlening benodigde persoonsgegevens verwerkt.

Briggeman en Jansen Advocaten B.V. verwerkt in geen geval persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij u als cliënt hierom verzoekt of u buiten de EER woonachtig bent. Wij doen dat alleen als het noodzakelijk is voor onze dienstverlening ofwel als wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving. De wetgeving biedt immers niet in alle landen dezelfde mate van bescherming van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor een termijn van 7 jaren na afsluiting van het dossier waarin deze zijn opgeslagen. Na het verstrijken van deze periode worden de persoonsgegevens zowel fysiek als digitaal vernietigd.

Hoe zijn deze persoonsgegevens beveiligd?

De persoonsgegevens worden opgeslagen in fysieke en digitale dossiers. Deze dossiers zijn veilig opgeborgen in afgesloten dossierkasten en digitaal opgeslagen op een eigen beveiligde server. De dossiers bevinden zich bovendien in een met een alarminstallatie afgesloten pand. Op digitale gegevensdragers opgeslagen persoonsgegevens zijn niet toegankelijk voor derden en bovendien beveiligd met wachtwoorden én tokens als authenticatoren. Briggeman en Jansen Advocaten B.V. heeft een externe ICT-beheerder die continu de beveiliging van de ICT-omgeving van kantoor monitort en zo nodig direct ingrijpt bij een dreigende beveiligingsinbreuk.

In geval van een datalek, te weten een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of ongeoorloofde verstrekking van, of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens, zijn wij verplicht dit datalek binnen 72 uren te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij degene(n) van wie de gegevens zijn en/of degene(n) die ze gebruiken.

Deze verplichting geldt niet indien het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betreffende personen. Elk datalek wordt ook intern geregistreerd en beoordeeld. Datalekken dienen onverwijld te worden gemeld bij de verantwoordelijke voor de bescherming van persoonsgegevens op kantoor. Indien nodig zal op een melding van een mogelijk datalek direct door die verantwoordelijke actie worden genomen om verdere risico’s en/of schade zoveel mogelijk te beperken.

Wat zijn uw rechten?

In het kader van de bescherming van uw persoonsgegevens komen u de volgende rechten toe:

  • Inzage van uw persoonsgegevens;
  • Verbetering van uw persoonsgegevens, indien de gegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt. U kunt ook een aanvullende eigen verklaring aan de verwerkte gegevens laten toevoegen;
  • Verwijdering van uw persoonsgegevens, indien er bijv. sprake is van een onrechtmatige verwerking of een wettelijke verplichting tot verwijdering;
  • Overdraagbaarheid van persoonsgegevens, maar alleen als het gaat om digitale gegevens die door u zelf zijn verstrekt met uw uitdrukkelijke toestemming of op basis van een overeenkomst;
  • Bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.

Een verzoek om uitoefening van één of meerdere van deze rechten dient schriftelijk tot de hierna te noemen verantwoordelijke voor de gegevensbescherming te worden gericht. Onder schriftelijke indiening wordt ook een e-mailbericht begrepen. Dergelijke verzoeken worden binnen één maand na ontvangst beantwoord. Bij meer dan één verzoek of bij ingewikkelde verzoeken kan de termijn van beantwoording met maximaal twee maanden worden verlengd. Een dergelijke verlenging zal altijd schriftelijk worden medegedeeld.

Aanspreekpunt?

Uit deze privacyverklaring mag blijken hoe hoog wij uw gegevensbescherming in het vaandel hebben. Mochten er ondanks deze privacyverklaring bij u nog vragen en/of opmerkingen bestaan over de gegevensbescherming door kantoor, dan kunt u altijd contact opnemen met de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming. Datzelfde geldt indien u een verzoek tot inzage, verbetering, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens heeft of bezwaar wenst te maken. U kunt uw verzoek(en) richten tot mr. R.L.I. (Richard) Jansen via de contactgegevens op deze website.