[error-SH-searchBar()]
Algemene voorwaarden

Wij zijn specialisten in (jeugd)strafrecht, slachtofferzaken en psychiatrisch patiëntenrecht en zoeken samen met u naar de juiste oplossing

Waar mogen wij u mee van dienst zijn?

Algemene voorwaarden

Opdracht

1.1. Briggeman & Jansen Advocaten B.V.
Briggeman & Jansen Advocaten is een besloten vennootschap, kantoor houdende aan het Grotekerksplein 4 te (3311 CC) Dordrecht.

Briggeman & Jansen Advocaten B.V. behelst zowel ieder van de onder die naam samenwerkende advocaten als hun gezamenlijke verband.

De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van diegenen, die voor de maatschap werkzaam zijn.

1.2. Inspanningsverbintenis
De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

1.3. Cliënt/opdrachtgever
Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt:

  • Kan Briggeman & Jansen Advocaten een schriftelijke opdracht door de cliënt verlangen;
  • Is zowel de opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk gehouden tot voldoening van hetgeen aan de advocaat toekomt.

Honorarium en verschotten

De declaratie bestaat uit honorarium, verschotten en BTW;

2.1. Honorarium
Tenzij anders overeengekomen is cliënt een honorarium verschuldigd ter grootte van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het door Briggeman & Jansen Advocaten B.V. gehanteerde uurtarief. Dit uurtarief wordt bij de opdrachtbevestiging aan de cliënt medegedeeld.

In geval van bijzondere spoed kan Briggeman & Jansen Advocaten B.V. de tarieven voor die spoedwerkzaamheden met een factor 1,5 (anderhalf) vermenigvuldigen.

Urenspecificaties worden op verzoek aan de cliënt verstrekt.

Briggeman & Jansen Advocaten B.V. behoudt zich het recht voor zijn uurtarieven jaarlijks aan te passen in verband met de maatschappelijke prijsontwikkelingen.

2.2. Verschotten
Verschotten zijn:

  • vergoedingen van te specificeren kosten zoals griffierechten, alsook reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, deurwaarderskosten, etcetera;
  • vergoedingen van niet te specificeren kantoorkosten zoals porto, telefoon, telefax, e.d..

2.3. Voorschot
Aan de advocaat is een voorschot op het hem toekomende verschuldigd. Dit voorschot wordt bij de slotdeclaratie verrekend.

Declaraties en opschorting werkzaamheden

3.1. Declaraties
Briggeman & Jansen Advocaten B.V. declareert in de regel maandelijks. Klachten over een declaratie dienen op straffe van verval te zijn ingediend binnen 14 (veertien) dagen na de declaratiedatum.

3.2. Opschorting werkzaamheden
Indien een declaratie, ondanks herhaalde aanmaning, niet wordt voldaan, kan de advocaat zijn werkzaamheden opschorten, nadat de cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld. Briggeman & Jansen Advocaten B.V. is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden op deze grond.

Rente en incassokosten

4.1. Rente
Behoudens een gerechtvaardigde klacht dient iedere declaratie te worden voldaan binnen veertien dagen na de datum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever/cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en de wettelijke rente verschuldigd is.

4.2. Incassokosten
In geval van incassomaatregelen zijn tevens alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd à 15 (vijftien) % over het verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,-- (veertig euro).

Derdengelden

Briggeman & Jansen Advocaten B.V. beschikt niet over een Stichting Beheer Derdengelden.

Aansprakelijkheid

6.1. Beperking aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Briggeman & Jansen Advocaten B.V. is beperkt tot het bedrag dat, met inbegrip van het eigen risico dat Briggeman & Jansen Advocaten B.V. in verband met die verzekering draagt, in het desbetreffende geval onder de geldende beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Ieder vorderingsrecht vervalt 12 (twaalf) maanden na het tijdstip waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid redelijkerwijs kenbaar had moeten zijn en in ieder geval 5 (vijf) jaren na de datum van de laatste factuur. Het in dit artikel bepaalde geldt ook jegens een opdrachtgever indien een derde (tevens) schadevergoeding vordert in verband met een door Briggeman & Jansen Advocaten B.V. aan een opdrachtgever verleende dienst.

De vennoten, de bestuurders van de vennootschap, alsmede degenen die voor de vennootschap werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk.

Indien om wat voor reden dan ook geen verzekeringsuitkering onder voornoemde verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Briggeman & Jansen Advocaten B.V. beperkt tot 5 (vijf) maal het door Briggeman & Jansen Advocaten B.V., in het kalenderjaar waarin de schade zich heeft voorgedaan, in de desbetreffende zaak aan cliënt gedeclareerde honorarium. Daarbij geldt een maximum van € 200.000,-- (tweehonderdduizend euro).

6.2. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
De beroepsaansprakelijkheid van Briggeman & Jansen Advocaten B.V. is gedekt bij HDI-Gerling Verzekeringen N.V. te Rotterdam tot een bedrag groot € 500.000 (vijfhonderdduizend euro) per gebeurtenis.

6.3. Inschakeling derden
Indien derden, die in verband met de uitvoering van een opdracht van cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid beperken, verleent cliënt Briggeman & Jansen Advocaten B.V. de bevoegdheid om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens hem te aanvaarden.

Bij het inschakelen van derden zal Briggeman & Jansen Advocaten B.V. steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Briggeman & Jansen Advocaten B.V. is voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

Archivering

Nadat de zaak is beëindigd, zullen alle in het dossier aanwezige, van de cliënt afkomstige originele stukken op verzoek van de cliënt aan deze worden teruggegeven, waarna het overblijvende dossier gedurende 5 (vijf) jaren wordt bewaard. Slachtofferdossiers worden langer dan 5 (vijf) jaren bewaard. Daarna zal dit dossier worden vernietigd.

Klachten

Briggeman & Jansen Advocaten B.V. heeft zich aangesloten bij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Een exemplaar daarvan wordt de cliënt op verzoek kosteloos toegestuurd.

Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur.

Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter.

Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van een bindend advies, indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing.

Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het Reglement in arbitrage.

Wanneer Briggeman & Jansen Advocaten B.V. er niet in slaagt een klacht over zijn dienstverlening tot een oplossing te brengen, is de cliënt gerechtigd zijn klacht aan de Geschillencommissie Advocatuur voor te leggen.

Briggeman & Jansen Advocaten B.V. kent een eigen klachtenreglement. Op verzoek zal het klachtenreglement van Briggeman & Jansen Advocaten B.V. kosteloos aan de cliënt worden toegezonden.