Algemene voorwaarden Briggeman en Jansen Advocaten

 1. Algemene bepalingen
  1. Briggeman en Jansen Advocaten is een besloten vennootschap naar Nederlands recht die zich ten doel stelt de advocatuur te beoefenen. De besloten vennootschap is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 59324147.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten of overeenkomsten die aan Briggeman en Jansen Advocaten worden gegeven of met Briggeman en Jansen Advocaten worden gesloten in het kader van de uitoefening van de advocatuur. Opdrachten en overeenkomsten worden gegeven aan of afgesloten met de besloten vennootschap, niet met een afzonderlijke advocaat of medewerker.
  3. Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.
  4. Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan cliënt kan Briggeman en Jansen Advocaten een schriftelijke opdracht door de cliënt verlangen en is zowel de opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk gehouden tot voldoening van hetgeen aan Briggeman en Jansen Advocaten toekomt.
  5. Toepasselijkheid van door de cliënt of opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  6. Deze algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd via de kantoorwebsite (https://www.bjadvocaten.nl) en worden in kopie verstrekt aan de cliënt bij de opdrachtbevestiging en op uitdrukkelijk verzoek.
  7. Briggeman en Jansen Advocaten behoudt zich in alle gevallen het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden tevens gepubliceerd op de kantoorwebsite. Gewijzigde algemene voorwaarden zullen zo spoedig mogelijk worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Voorzover de wijzigingen ook betrekking hebben op lopende opdrachten of overeenkomsten worden deze opnieuw ter hand gesteld.
 2. Opdracht
  1. Een opdracht komt alleen dan tot stand indien deze door Briggeman en Jansen Advocaten schriftelijk wordt aanvaard.
  2. Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan en aanvaard door de besloten vennootschap. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
  3. De uitvoering van verstrekte opdrachten vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de cliënt of opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
  4. Briggeman en Jansen Advocaten zal bij het inschakelen van niet tot haar besloten vennootschap behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk met de cliënt of opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.
  5. De cliënt of opdrachtgever verbindt zich jegens Briggeman en Jansen Advocaten tot het verschaffen van alle informatie die redelijkerwijs nodig is voor een goede uitoefening van de opdracht. Eventuele gevolgen van een onjuiste of onvolledige informatievoorziening door de cliënt of opdrachtgever komen voor zijn of haar risico.
  6. Iedere partij is gerechtigd de overeenkomst op te zeggen, indien gewenst met onmiddellijke ingang, onverminderd de uit de Advocatenwet en aanverwante wet- en regelgeving en/of tuchtrechtspraak voortvloeiende verplichtingen. De opdrachtgever dient bij een opzegging van zijn of haar zijde de werkzaamheden en kosten te betalen die tot op dat moment zijn verricht en/of gemaakt.
 3. Facturering
  1. Een factuur bestaat uit een honorarium, verschotten en btw. Onder honorarium wordt de beloning voor verrichte werkzaamheden verstaan. Onder verschotten worden o.a. kosten als griffierechten, reis- en verblijfkosten of deurwaarderskosten verstaan. Briggeman en Jansen Advocaten brengt geen kantoorkosten in rekening.
  2. Facturering van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten vindt in beginsel maandelijks plaats, tenzij partijen anders overeenkomen of in geval van overmacht. Bij de factuur wordt in alle gevallen een urenspecificatie bijgevoegd.
  3. Facturering vindt in beginsel plaats op basis van een schriftelijk overeengekomen uurtarief. In geval van spoed kan het uurtarief worden vermenigvuldigd met een factor 1,5 (anderhalf).
  4. Briggeman en Jansen Advocaten behoudt zich het recht voor om jaarlijks zijn uurtarieven aan te passen in verband met maatschappelijke prijsontwikkelingen.
  5. Facturering kan – in afwijking van het bepaalde in 3.3. – ook plaatsvinden middels een afgesproken vast bedrag voor de rechtsbijstand in één aanleg. Mocht gedurende de procedure blijken dat het afgesproken vast bedrag niet meer in verhouding staat tot de verrichte werkzaamheden, dan staat het Briggeman en Jansen Advocaten vrij een aanvullend bedrag in rekening te brengen na voorafgaande schriftelijke toestemming van de cliënt of opdrachtgever.
  6. Voldoening van een factuur dient giraal plaats te vinden. Indien voldoening contant plaatsvindt, heeft Briggeman en Jansen Advocaten het recht – en in sommige gevallen de plicht – om dit te weigeren, indien zij daartoe op grond van wet- en regelgeving of gedragsregels gehouden is. 3.7. Werkzaamheden worden slechts verricht nadat de cliënt of opdrachtgever een voorschotnota heeft voldaan, tenzij de spoedeisendheid van de zaak zich daartegen zou verzetten.
  7. Indien een factuur – ondanks herhaalde aanmaning – niet wordt voldaan, dan is Briggeman en Jansen Advocaten gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten en zich op haar retentierecht te beroepen, waarbij de voor de beroepsgroep geldende regels in acht worden genomen. Briggeman en Jansen Advocaten is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door opschorting van de werkzaamheden.
  8. Indien een factuur niet tijdig of niet volledig wordt voldaan is Briggeman en Jansen Advocaten gerechtigd om het volledige factuurbedrag te verhogen met de wettelijke rente en incassokosten (cfm. het Besluit vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten). De verhoging bedraagt minimaal € 40,-- (veertig) en maximaal € 6.775,- (zesduizend zevenhonderd vijfenzeventig).
  9. De advocaten werkzaam bij Briggeman en Jansen Advocaten zijn ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand. Dat betekent dat zij in bepaalde gevallen rechtsbijstand kunnen leveren op basis van een toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand). In dat geval is het hiervoor genoemde niet volledig van toepassing, maar zal de door de Raad voor Rechtsbijstand opgelegde eigen bijdrage in rekening worden gebracht. Verschotten vallen niet onder deze eigen bijdrage en zullen ook in geval van een toevoeging afzonderlijk in rekening worden gebracht. De factuur voor de eigen bijdrage dient uiterlijk de dag voor de inhoudelijke behandeling van de zaak te zijn voldaan.
 4. Derdengelden
  1. Briggeman en Jansen Advocaten beschikt niet over een stichting derdengelden en zal zodoende geen derdengelden ontvangen.
 5. Aansprakelijkheid
  1. Briggeman en Jansen Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, zoals voorgeschreven door de Orde van Advocaten.
  2. Iedere aansprakelijkheid van Briggeman en Jansen Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het kader van de verzekering in het betreffende geval wordt uitbetaald, te vermeerderen met het eigen risico dat voor dat geval uit de polisvoorwaarden volgt.
  3. Ieder vorderingsrecht vervalt 12 (twaalf) maanden na het tijdstip waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid redelijkerwijs kenbaar had moeten zijn en in ieder geval 5 (vijf) jaren na de datum van de laatste factuur.
  4. Het voornoemde geldt ook als een derde (tevens) schadevergoeding vordert in verband met een door Briggeman en Jansen Advocaten aan die cliënt of opdrachtgever verleende dienst.
  5. Werknemers en/of bestuurders van Briggeman en Jansen Advocaten zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk.
  6. Indien om wat voor reden dan ook geen verzekeringsuitkering onder voornoemde verzekering mocht plaatsvinden, dan is de aansprakelijkheid van Briggeman en Jansen Advocaten B.V. beperkt tot 5 (vijf) maal het gedeclareerde honorarium in één kalenderjaar, in één zaak met een maximum van € 15.000,-- (vijftienduizend).
 6. Archivering
  1. Na afsluiting van de opdracht worden de originele stukken van de opdracht aan de cliënt of opdrachtgever geretourneerd.
  2. Het procesdossier van de zaak zal 5 (vijf) jaar worden bewaard in het archief. De financiële stukken van de zaak worden 7 (zeven) jaren bewaard. Na deze periode zullen alle processtukken vertrouwelijk worden vernietigd.
 7. Gegevensbescherming
  1. Briggeman en Jansen Advocaten verwerkt de in het kader van de opdracht verkregen persoonsgegevens volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
  2. Op de kantoorwebsite (https://www.bjadvocaten.nl) is een privacyverklaring opgenomen, waarin de verwerking van de persoonsgegevens nader wordt toegelicht.
 8. Klachten
  1. Briggeman en Jansen Advocaten heeft een interne klachtenregeling die eveneens op haar kantoorwebsite (https://www.bjadvocaten.nl) is gepubliceerd. Een kopie van deze interne klachtenregeling wordt verstrekt bij de opdrachtbevestiging. 8.2. Indien de interne klachtenregeling niet tot een redelijke oplossing leidt, kan de opdrachtgever zich wenden tot de Geschillencommissie Advocatuur, waarbij Briggeman en Jansen Advocaten is aangesloten.
  2. Indien de opdrachtgever een klacht heeft die niet valt onder het Reglement Geschillencommissie Advocatuur of zich tot de burgerlijke rechter wendt, dan is enkel de Nederlandse rechter bevoegd van die klacht kennis te nemen. Meer in het bijzonder is dan uitsluitend de Rechtbank Rotterdam bevoegd.
  3. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Dordrecht, augustus 2023.